top of page

GEBIEDSONTWIKKELING

Terwijl het milieu piept en kraakt staat Nederland voor een gigantische woningbouwopgave. Op de oude manier doordenderen is geen optie: het is zaak nu dat we gebiedsontwikkeling juist als katalysator voor een brede transitie inzetten. Eén die landschap, milieu en sociale verbondenheid ten goede komt. Binnen verschillende samenwerkingsverbanden puzzelt Woonpioniers aan grensverleggende strategieën voor de inbreiding, uitbreiding en herstructurering van stad, dorp en erf.

GRASP

Ecologische footprint calculator voor gebiedsontwikkeling

EO Wijers

Finalisten regio De Kempen: erfontwikkeling op vrijkomende agrarische bedrijven (VAB's)

Landlink

Onze visie op de Nederlandse Woningbouwopgave

Young Innovators

Renovatielocaties als kiemplekken van de energietransitie

Marker Wadden

Tweede prijs ontwerpcompetitie settlement Markerwadden

Panorama Lokaal

Finalisten herstructurering jaren 60/70/80 wijken

Home

De landelijke overheid roept op tot ‘bouwen, bouwen, bouwen’. Maar moeten we simpelweg doordenderen, of is een vernuftige aanpak denkbaar? Een aanpak die ons landschap niet verder opslokt maar nieuw leven in blaast? Het bouwen van huizen en het vormgeven van onze woonomgeving is een fantastische kans om oude vastgelopen systemen en sociaal-maatschappelijke problemen bij de wortel aan te pakken. En die kans moeten we benutten. Het is tijd voor herstel, voor transformatie.

Hiervoor zijn nodig: inzicht, ambitie en verbinding. Inzicht in de meervoudige milieu-impact van bouwen én bewonen, de ambitie om die impact zoveel als kan dichtbij huis in balans te brengen, en het smeden van intelligente verbindingen om dat te bereiken.

1. Inzicht

Het is van essentieel belang dat we de ecologische impact van zaken als woonprogramma, bouwmethodiek, materiaalgebruik, energiegebruik, het wel of niet delen van bepaalde voorzieningen, maar ook voeding en andere leefstijlvariabelen, voor alle bij een klein- of grootschalig ontwikkelproces betrokken partijen, inzichtelijk weten te maken. Daartoe ontwikkelt Woonpioniers in samenwerking met andere partijen strategieën en ontwerptools, zoals GRASP.

Door onze impact integraal te meten en overzichtelijk te visualiseren kunnen we tot nieuwe oplossingen komen om de ecologische voetafdruk van bouwen én bewonen verder te verkleinen en betrokken partijen daarin beter in meekrijgen. Maar onze ambitie reikt verder: de nog resterende impact kan en moet ons inziens dichtbij huis vereffent worden.

2. Ambitie
3. Verbinding

In het verwezenlijken van de ambitie om de impact van bouwen en bewonen lokaal “uit te balanceren” kijken we over de schutting van een bepaald ontwikkelgebied heen, naar het omringende landschap en de mensen die daar wonen en werken. Om samen met hen robuuste links te leggen die win-win situaties opleveren op gebied van energietransitie, klimaatadaptie en het herstel van biodiversiteit. En die zich bovendien zelf terug verdienen. De mogelijkheden hiervoor hebben we onder andere in Panorama Lokaal (wijktransformatie) en EO Wijers (erftransformatie) uitvoerig onderzocht.

"Door de ecologische voetafdruk van bouwen én bewonen met de prachtige mogelijkheden van nu tastbaar te maken, kunnen we overheden, ontwikkelaars en bewoners meenemen in het verkleinen en transformeren daarvan. Wanneer zij samen met ontwerpers in GRASP aan de knoppen draaien, zien ze real-time: hé, stel dat we bio-based bouwen, en dat de wijk gezamenlijk energie opwekt, elektrische auto’s deelt en collectief wat voedsel produceert, dan halveren we onze voetafdruk! En dat is nog maar het begin: GRASP laat tevens zien welke ecologische maatregelen onze resterende impact lokaal ‘uitbalanceren’ en tegelijkertijd ons landschap revitaliseren."
"Wanneer we dichtbij huis investeren in een vitale ecologische balans, dan wordt compensatie transformatie! Door samen onze voetafdruk te verkleinen én lokaal te transformeren kunnen we op gemeentelijk en regionaal niveau ons landschap nieuw leven inblazen en sterke verbindingen smeden. Het is daarbij zaak dat we de ambitie koesteren het eenmalige maar ook revolverende kapitaal dat woningontwikkeling genereert ook voor de toekomst van onze kinderen in te zetten."
"De oude manier van industrieel boeren bereikt zijn grenzen. Verbreden, extensiveren en nieuwe (directe) verkoopmodellen worden belangrijker. Inbreiding met woningen in de dorpsrand of op vrijkomende agrarische erven kan hieraan een boost geven. Doordat GRASP de resterende ecologische voetafdruk van een bepaalde ontwikkeling naar landschappelijke maatregelen en het daarvoor benodigde landareaal vertaalt, kunnen we deze aan nieuwe verdienmodellen voor boeren en aan maatschappelijke doelen koppelen. Zo bundelen we krachten en budgetten, in een nieuwe symbiose tussen stad en land."

Giacomo Garziano | founder-Architect GG-loop

Oproep!

Woonpioniers daagt overheden, ontwikkelaars en bewoners uit: wie sluit zich bij ons aan om deze visie vleugels te geven? Binnen uit- of inbreidingsprojecten in dorp en stad of op de erven van vrijkomende agrarische bedrijven. Neem hieronder contact op met Daniël.

Onze Visie

bottom of page