Landlink.jpg
Landlink

5 min read

Onder de naam Landlink roepen GG-Loop, H+N+S Landschapsarchitecten, Revolution Development en Woonpioniers op de Nederlandse woningbouwopgave als katalysator in te zetten voor een brede transitie. Eén die landschap, milieu en sociale verbondenheid ten goede komt.

“De landelijke overheid roept op tot ‘bouwen, bouwen, bouwen’. Maar moeten we simpelweg doordenderen, of is een vernuftige aanpak denkbaar? Een aanpak die ons landschap niet verder opslokt maar nieuw leven in blaast? Het bouwen van huizen en het vormgeven van onze woonomgeving is een fantastische kans om oude vastgelopen systemen en sociaal-maatschappelijke problemen bij de wortel aan te pakken. En die kans moeten we benutten. Het is tijd voor een wakkere, wijze kijk op de wereld, voor herstel, voor transformatie.”

Daniël Venneman, architect | Woonpioniers

Voor deze integrale manier van ontwikkelen zijn volgens LANDLINK inzicht, ambitie en verbinding nodig: inzicht in de meervoudige milieu-impact van bouwen én bewonen, de ambitie om die impact zoveel als kan dichtbij huis in balans te brengen, en het smeden van intelligente verbindingen om dat te bereiken. LANDLINK heeft daartoe nu een interactief simulatiemodel ontwikkeld: GRASP >>.

1. Inzicht

GRASP maakt de invloed van zaken als woonprogramma, bouwmethodiek, materiaalgebruik, energie, het wel of niet delen van bepaalde voorzieningen, maar ook voeding en andere leefstijlvariabelen, voor alle bij een klein- of grootschalig ontwikkelproces betrokken partijen, in één oogopslag duidelijk.

“Door de ecologische voetafdruk van bouwen én bewonen met de prachtige mogelijkheden van nu tastbaar te maken, kunnen we overheden, ontwikkelaars en bewoners meenemen in het verkleinen en transformeren daarvan. Wanneer zij samen met ontwerpers in GRASP aan de knoppen draaien, zien ze real-time: hé, stel dat we bio-based bouwen, en dat de wijk gezamenlijk energie opwekt, elektrische auto’s deelt en collectief wat voedsel produceert, dan halveren we onze voetafdruk! En dat is nog maar het begin: GRASP laat tevens zien welke ecologische maatregelen onze resterende impact lokaal ‘uitbalanceren’ en tegelijkertijd ons landschap revitaliseren.”

Giacomo Garziano, architect | GG-loop

2. Ambitie

Zowel op individueel als op collectief niveau inspireert GRASP tot het verkleinen van onze ecologische voetafdruk. Maar de ambitie reikt verder: de nog resterende impact ziet LANDLINK als kans om dichtbij huis sociale, landschappelijke, en agrarische systemen te transformeren.

“Wanneer we dichtbij huis investeren in een vitale ecologische balans, dan wordt compensatie transformatie! Door samen onze voetafdruk te verkleinen én lokaal te transformeren kunnen we op gemeentelijk en regionaal niveau ons landschap nieuw leven inblazen en sterke verbindingen smeden. Het is daarbij zaak dat we het eenmalige maar ook revolverende kapitaal dat woningontwikkeling genereert ook voor de toekomst van onze kinderen inzetten.”

Jeroen Pijnenburg, ontwikkelaar | Revolution Development

3. Verbinding

In het verwezenlijken van de ambitie om de impact van bouwen en wonen lokaal “uit te balanceren” kijkt LANDLINK over de schutting van een bepaald ontwikkelgebied heen, naar het omringende landschap en de mensen die daar wonen en werken. Om robuuste links te leggen die win-win situaties opleveren op het gebied van de energietransitie, klimaatadaptie en het herstel van biodiversiteit.

“De oude manier van industrieel boeren bereikt zijn grenzen. Verbreden, extensiveren en nieuwe (directe) verkoopmodellen worden belangrijker. Inbreiding met woningen in de dorpsrand of op vrijkomende agrarische erven kan hieraan een boost geven. Doordat GRASP de resterende ecologische voetafdruk van een bepaalde ontwikkeling naar landschappelijke maatregelen en het daarvoor benodigde landareaal vertaalt, kunnen we deze aan nieuwe verdienmodellen voor boeren en aan maatschappelijke doelen koppelen. Zo bundelen we krachten en budgetten, in een nieuwe symbiose tussen stad en land.”

Hank van Tilborg, Landschapsarchitect | H+N+S

Finalisten EO Wijers 2020

LANDLINK is geselecteerd als finalist voor de ontwerpprijsvraag EO Wijers 2020: naar een aantrekkelijk en vitaal platteland >>. Binnen dit traject is het team gekoppeld aan de regio Brabantse Kempen en Groote Heide, alwaar de ontwikkeling van de erven van vrijkomende agrarische bedrijven (VAB’s) á la LANDLINK tegen het licht van de praktijk is gehouden.

Oproep!

LANDLINK daagt overheden, ontwikkelaars en bewoners uit: wie sluit zich aan om LANDLINK vleugels te geven binnen pilotprojecten in de randen van dorp en stad of op de erven van vrijkomende agrarische bedrijven (VAB’s)? Neem contact op >>.

Projectteam

Woonpioniers 

GG-Loop

H+N+S

Revolution Development

Daniël Venneman

Arthur van der Lee 

Giacomo Garziano

Gianmarco Daniele

Hank van Tilborg

Tim Kort​

Josje Hoefsloot

Jeroen Pijnenburg