Woonpioniers

Lab

kennis & experimenten
back

Vergunningvrij bouwen

door Arthur Van der Lee

Op 1 november 2014 is het gewijzigde Besluit omgevingsrecht (Bor) in werking getreden. Hiermee zijn de mogelijkheden om vergunningvrij te bouwen uitgebreid. Lees hier wat dit voor u kan betekenen.

Verruimde mogelijkheden voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken zonder vergunning:

Bevindt uw geplande bijgebouw zich in het achtererfgebied en op een afstand van meer dan 4 meter van het hoofdgebouw en is deze voorzien van een schuin dak? Dan is het met de wijzigingen in artikel 2 nu mogelijk om ook binnen de bebouwde kom tot een maximale hoogte van 5 meter vergunningsvrij te bouwen. De dakvoet mag daarbij niet hoger zijn dan 3 meter en de hellingshoek van de dakvlakken niet meer dan 55 graden. Hoe dichter het bijgebouw bij de perceelsgrens ligt, hoe minder hoog het dak mag zijn (artikel 2, onderdeel 3, bijlage II bij het Bor). Daarbij geldt de volgende regel:

Maximale nokhoogte [m] = (afstand daknok tot de perceelsgrens [m] * 0,47) + 3

Het achtererfgebied wordt daarbij gedefinieerd door het gebied dat zich achter de denkbeeldige lijn bevindt die zich op 1m achter en parallel aan de voorgevel van het hoofdgebouw loopt. Bij hoofdgebouwen die langs schuine wegen staan of in een bocht in de weg, zal ook de denkbeeldige lijn evenwijdig met die schuine weg of bocht ‘meelopen’. In een hoeksituatie kan het zo voorkomen dat de lijn zo direct langs de zijgevel naar achteren doorloopt.

Het maximaal aantal m2 dat je mag bouwen is daarbij eenvoudig te achterhalen aan de hand van de totaaloppervlakte van het bebouwingsgebied.  Het bebouwingsgebied staat daarbij meestal gelijk aan het achtererfgebied, tenzij deze bij wijze van uitzondering specifiek is bepaald in het bestemmingsplan. Van de eerste 100m2 bebouwingsgebied, mag maximaal 50% worden bebouwd. Van het deel van 100m2 t/m 300m2 bebouwingsgebied, mag maximaal 20% van die oppervlakte worden bebouwd. Van het deel van 300m2 t/m 900m2, geldt een limiet van 10%. Alles daarboven dient vrij van bebouwing te blijven. Buiten de bebouwde komt geldt daarbij bovendien de eis dat het geplande vergunningsvrij te bouwen bijbehorende bouwwerk geen grotere oppervlakte mag hebben dan 150m2.

Verruimde mogelijkheden om ook mantelzorgwoningen in bijbehorende bouwwerken te realiseren:

In principe dient een bijbehorend bouwwerk qua functie ondergeschikt zijn aan het hoofdgebouw. Onder het nieuwe Bor wordt echter een uitzondering gemaakt als het bijbehorend bouwwerk bij een woning wordt gebruikt als mantelzorgwoning (artikel 2, onderdeel 3, bijlage II bij het Bor).

In dat geval mogen voor de duur dat de zorg wordt uitgeoefend, de voorzieningen worden geïntegreerd die het zelfstandig functioneren van het bijbehorende bouwwerk als volledig uitgerust woninkje mogelijk maken. Deze voorzieningen dienen in principe echter weer te worden verwijderd, zodra deze zorgfunctie vervalt. Hierbij geldt de eis dat  maximaal 2 personen het huishouden van een mantelzorgwoning mogen betrekken. In het geval van meer dan 1 bouwlaag dient het verblijfsgebied daarbij uitsluitend op de eerste bouwlaag gelegen te zijn.

Daarnaast geldt dat volledig verplaatsbare mantelzorgwoningen mogen worden geplaatst, zonder dat deze optellen bij de berekening van de maximaal toegestane bebouwingsoppervlakte.

Vereenvoudiging procedure indien u ‘tijdelijke’ bebouwing realiseert, waarbij u wilt afwijken van het bestemmingsplan.

In het algemeen geldt verder dat met betrekking tot de omgevingsvergunning die u in staat zou kunnen stellen af te mogen wijken van het bestemmingsplan, vaker de korte (reguliere) procedure van acht weken zal gelden, in plaats van de verlengde van zes maanden. Deze procedure gaat onder meer gelden voor het gebruik van gronden en bouwwerken voor een termijn van ten hoogste tien jaar (artikel 4, onderdeel 11, bijlage II bij het Bor).

Check het zelf.

Download hier een heldere toelichting, of de volledige wettekst. Nóg handiger: via de overheidswebsite omgevingsloket.nl kunt u zelf eenvoudig de mogelijkheden m.b.t. uw specifieke situatie checken.

Indien u verder nog vragen heeft omtrent de mogelijkheden van onze huisjes, of de voorwaarden om vergunningvrij te kunnen bouwen, neem dan gerust contact met ons op.

lees verder
Ontwerp & Ontwikkeling JeroenSchoonderbeek.nl
terug terug